Pravidla soutěží na sociálních sítích jako např. Facebook, Instagram, Youtube  nebo Snapchat apod. anebo na webu mojemana.cz

 

 1. Soutěže organizuje společnost​ Heaven Labs s.r.o., Přátelství 172/42, 104 00 Praha 22 - Uhříněves, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vl. 229291.

IČO: 03257398

E-mail: podpora@mojemana.cz, ​www.mojemana.cz

 1. Soutěže trvají vždy ve vymezený čas uvedeném v příspěvku zveřejněnému na dané sociální sítí, kterým se konkrétní soutěž vyhlašuje. ​Výhra v dané soutěži bude uvedena vždy a pouze v příspěvku, kterým se soutěž vyhlašuje na  dané sociální síti. Neurčí-li organizátor jinak, výherce  bude zveřejněn na dané sociální sítí po skončení soutěže, a to v termínech, které určí sám organizátor.
 2. Zájemce o účast v soutěži ​musí být aktivní uživatel na sociální sítí ​a musí na dané sociální síti mít svůj profil. Výhry bude organizátor zasílat pouze na území České republiky, tedy organizátor nemá povinnost případnou výhru doručovat na adresu jinou, než adresu v České republice. Po dohodě se soutěžícím může organizátor na náklady soutěžícího  zaslat výhru i na adresu mimo území České republiky.
 3. Soutěže mohou být založeny na sdílení fotografií, názorů, audiovizuálních děl a dalších příspěvků soutěžících. 
 4. Výherce soutěží bude vyhodnocovat interní komise organizátora na základě originality, nápaditosti, vtipu či splnění všech podmínek soutěží.
 5. Vítěz musí splňovat všechna kritéria uvedená v jednotlivých příspěvcích na sociálních sítích., kterými bude soutěž vyhlášena.
 6. Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na dané sociální síti, nebo veřejně sdílením jména či přezdívky výherce na dané sociální síti. Výherci vždy musí na výzvu zaslat organizátorovi přesnou adresu a své jméno pro zaslání případné výhry. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za prodlení dodání informací ze strany výherců. Neurčí-li organizátor jinak, nebude-li výherce reagovat na výzvu organizátora k zaslání jména a adresy soutěžícího do 14 dnů od jejího zaslání, výhra propadá a organizátor soutěžícímu výhru nezašle, nerozhodne-li se organizátor jinak.  
 7. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 8. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
 9. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění.
 10. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže společnosti Heaven Labs souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách ​www.mojemana.cz ​či na sociálních sítích organizátora, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje organizátorovi souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu organizátora.
 11. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky jakékoliv soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez udání důvodu a bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách ​www.mojemana.cz ​anebo na dané sociální sítí.
 12. Soutěžící přihlášením se do soutěže, tedy aktivním zapojením se a plněním podmínek soutěž, souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
 13. Soutěž organizuje společnost Heaven Labs s.r.o. z vlastní iniciativy a nezávisle na jednotlivých provozovatelích konkrétních sociálních sítí.