Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mojemana.cz provozovaném společností Heaven Labs s.r.o. Společnost Heaven Labs s.r.o. dále prohlašuje, že MANA Drink a MANA Prášek jsou určené pro konzumaci zdravými lidmi. MANA Drink ani MANA Prášek nejsou určeny k diagnostickým ani léčebným účelům. Konzumace při nemoci a dalších zdravotních omezeních, v těhotenství, období kojení a u dětí do 3 let věku je podmíněna konzultací s ošetřujícím lékařem. Při konzumaci produktů MANA Drink a MANA Prášek je nutné dodržovat pitný režim. Užijte si MANA Prášek i MANA Drink jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Heaven Labs s.r.o., se sídlem Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, IČ: 03257398, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 229291 u Městského soudu v Praze a kupujícího (spotřebitele, podnikatele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající je obchodní společnost Heaven Labs s.r.o., se sídlem Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, IČ: 03257398, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 229291 u Městského soudu v Praze. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je mj. pro účely ochrany spotřebitele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího). Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetí plnění kupujícím

c) neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění

d) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uvedeny včetně DPH. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy. Uvedené ceny nezahrnují případné náklady na proclení a celní poplatky (v případě objednávek mimo EU), ani případné náklady související s platbou za zboží (například dodatečné náklady při platbě poštovní poukázkou apod.).

e) spotřebitel má v rámci zákonem stanovených podmínek právo ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy. Podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy jsou uvedeny níže.

f) v případě dotazů, připomínek nebo stížností se kupující (spotřebitel) může obrátit na e-mailovou adresu magic@drink-mana.com nebo na telefonním čísle +420 228 883 296 (denně mimo státní svátky 8:00-20:00 hod). Příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

KUPNÍ SMLOUVA

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zboží spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli informativním e-mailem na spotřebitelem zadaný e-mail. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu, a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, kupující se stane vlastníkem teprve teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li kupujícím spotřebitel, platí toto ustanovení v případě, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.

Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

Povinnosti kupujícího související s převzetí zboží:

Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.

Je-li kupující v prodlení s převzetím věci nebo s placením kupní ceny, uchová prodávající věc, může-li s ní nakládat, pro kupujícího způsobem přiměřeným okolnostem.

Převzal-li kupující věc, kterou zamýšlí odmítnout, uchová ji způsobem přiměřeným okolnostem.

Kdo uchovává věc pro druhou stranu, může ji zadržet, dokud mu druhá strana neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Platbu dle kupní smlouvy je možno uhradit pouze níže uvedenými způsoby:

•bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího,

•bezhotovostně platební kartou,

•bezhotovostně Bitcoiny,

•v hotovosti vkladem na přepážce banky ve prospěch účtu prodávajícího,

•v hotovosti poštovní poukázkou ve prospěch účtu prodávajícího.

Dodatečné náklady na zaplacení zboží hradí spotřebitel. Ve všech případech vyjma bezhotovostní platby kartou či Bitcoiny je spotřebitel povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo objednávky. Bez variabilního symbolu nelze platbu přiřadit k příslušné objednávce, což může být důvodem časově náročnějšího zpracování objednávky. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje až 7 dní na manuální dohledání platby.

Doprava zboží je zajištěna výhradně kurýrní společností DPD. Pro využití jiného způsobu dopravy je nutný souhlas obou stran. V případě změny způsobu dopravy na základě požadavku spotřebitele, nese riziko spojené se změnou dopravy spotřebitel.

Pokud je nutno zboží doručovat opakovaně, či jiným, než původně sjednaným způsobem z důvodu na straně spotřebitele, náklady na doručení jsou účtovány spotřebiteli.

Povinností spotřebitele je při přebírání zboží kontrola stavu, úplnosti a obalu zboží. V případě poškození, porušení obalu, neúplnosti či podezření na nestandardní zacházení se zbožím má spotřebitel právo zboží nepřevzít, a za přítomnosti přepravce tuto skutečnost zohlednit na základě vyhotovení záznamu do přepravních dokladů – Zápis o škodě. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení reklamačního řízení.

ZÁRUKA NA JAKOST, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

•má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

•se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

•věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

•je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

•věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Toto ustanovení neplatí v těchto případech:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Pokud je na zboží uvedeno datum spotřeby, zkracuje se tato lhůta do data vyznačeného na obalu zboží.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

V jiných případech platí (včetně případů, kdy kupující nezvolí své právo včas):

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Za standardní balení se v případě MANY Prášku považuje originálně uzavřené 7 denní balení (35 porcí) v krabici, která je opatřena kompletním nutričním štítkem. Za standardní balení se v případě MANA Drinku považuje originálně uzavřené balení (12 porcí) v krabici, která je opatřena kompletním nutričním štítkem. Porušením standardního balení v případě MANA prášku i MANA Drinku (t.j. originálně zalepené krabice) zaniká spotřebiteli nárok na odstoupení od smlouvy, jelikož v souladu s potravinovým právem nemůže výrobce garantovat zdravotní nezávadnost zboží v porušeném obalu, jelikož v souladu s Nařízením EU 1169/2011, kap. III, články 6-8, dále kap. IV, články 9-14, nesplňuje porušené balení požadavky na značení a balení potravin.

V případě objednávek, které navíc obsahují STARTER KIT s lahví a odměrkou (jedná se o tzv. “První MANU”) nebo přiobjednanou odměrku či lahev, lze akceptovat pouze nové nepoužité zboží, které nenese známky použití, poškození nebo mechanického opotřebování.

V souladu s § 1833 občanského zákoníku odpovídá spotřebitel podnikateli za snížení hodnoty vráceného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího s oznámením o odstoupení od smlouvy. K odstoupení od smlouvy lze využít formulář, který naleznete zde: formulář

Vyplněný formulář odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího či jej zaslat v příloze e-mailu na adresu elektronické pošty prodávajícího magic@drink-mana.com.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli na základě § 1831 ods. 1 občanského zákoníku bez zbytečného odkladu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží podnikateli nese v souladu s § 1820 ods. 1 písmeno g) spotřebitel.

Spotřebitel má při využití práva na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů právo na vrácení nákladů za dopravné spojené se zasláním zboží podnikatelem na jeho adresu, a to v nejlevnější nabízené variantě dopravy. V souladu s § 1832 ods. 1 občanského zákoníku vrátí podnikatel spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, stejným způsobem všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání v nejlevnější variantě dopravy, které od něho na základě smlouvy přijal. V souladu s § 1832 ods. 4 občanského zákoníku není podnikatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

MIMOSOUDNÍ UROVNÁNÍ SPORŮ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Heaven Labs s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (http://www.evropskyspotrebitel.cz/clanky/odr-nova-platforma-pro-reseni-sporu-online). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Heaven Labs s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího za účelem vyřešení nastalé situace. A to buď e-mailem na magic@drink-mana.com nebo telefonicky na +420 228 883 296.

POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

Reklamaci je nutné oznámit co nejdříve buď písemně na adresu provozovny, telefonicky na čísle +420 228 883 296, nebo e-mailem na adrese magic@drink-mana.com, a sdělit v čem reklamace spočívá. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Postup reklamace je následující:

Výrobek k reklamaci si vyzvedne kurýr společnosti DPD a doručí na adresu Heaven Labs s.r.o., se sídlem Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, IČ: 03257398. Přeprava je v tomto případě hrazena stranou prodávajícího.

Zásilka musí být kompletní, včetně veškeré dokumentace, a ve stavu, v jakém ji spotřebitel převzal při dodávce, případně s označeným místem závady. Ke zboží musí být přiloženy veškeré doklady a listiny, které původní zásilka obsahovala.

Vždy je nutné použít balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.

V případě zaslání na náklady spotřebitele se doporučuje zásilku pojistit.

V případě zaslání na náklady spotřebitele nelze přijmout zboží zaslané na dobírku.

Bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží od nás obdržíte emailem či telefonicky potvrzení o převzetí, zároveň bude sjednán další postup. To samé platí o informacích o průběhu reklamace. Na základě přezkoumání bude vadné nebo poškozené zboží vyměněno, případně bude vrácena kupní cena. Zaslání nového zboží probíhá za stejných podmínek, jako v případě standardní objednávky.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od obdržení reklamovaného předmětu. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od spotřebitele v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů spotřebitelem.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Správce osobních údajů:

Heaven Labs s.r.o., se sídlem Přátelství 172/42, Uhříněves, 104 00 Praha 10, IČ: 03257398, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229291

Email: podpora@mojemana.cz 
Telefon: +420 228 883 296

Osobní data (údaje) zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské Unie, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Osobní údaje zákazníků jsou dále zpracovávány v souladu s oprávněným zájmem tak, jak jej definuje Nařízení, tedy za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Heaven Labs, s.r.o,. a spotřebitelem, zejm. za účelem doručování zboží, dále jsou zpracovávány za účelem přímého marketingu a dále za účelem oslovení osob s preferencemi podobnými zákazníkům. Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat a shromažďovat

Heaven Labs, s.r.o. zpracovává údaje, které spotřebitel zadává při vyplňování formuláře za účelem nákupu a dále z důvodu zabezpečení kontroluje IP adresu a dále zpracovává údaje související s platbou.

Cookies a pixels

Heaven Labs, s.r.o. využívá pro shora uvedené účely tzv. cookies. Soubory cookie pomáhají společnosti Heaven Labs, s.r.o. zapamatovat si nastavení Spotřebitele proto, aby se mohl přihlásit a realizovat svůj nákup a přizpůsobí uživatelské rozhraní webu dle nastavení Spotřebitele a jeho osobních preferencí. Pixels soubory užívají spolupracující osoby, které si tyto přímo spravují.

Způsob zpracování osobních údajů.

Získané osobní údaje jsou společností Heaven Labs, s.r.o. uloženy na interních discích společnosti Heaven Labs, s.r.o. a pro práci s nimi společnost Heaven Labs dále používá:

MailChimp společnosti Rocket Science Group LLC: 
https://mailchimp.com/legal/privacy/

Keboola - cloud systém společnosti Keboola Data Services Inc., White Rock, 210-1461 Johnston Road, BC V4B 3Z4, v České republice Keboola, s.r.o. Praha 8, Křižíkova 488/115, IČO: 285 02 787, Městský soud v Praze, oddíl C 146313 
https://www.keboola.com/whitepaper

Snowflake systém společnosti Snowflake Computing Inc.,, 100 South Elisworth, Avenue, Suite 100, San Mateo, CA, United States 
https://www.snowflake.net/privacy-policy/ 
https://www.snowflake.net/wp-content/uploads/2018/02/Snowflake-Customer-DPA-GDPR-Version.pdf

analytický systém Datasentics, společnosti DataSentics, s.r.o. , Washingtonova 1599/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05355541, Městský soudu v Praze, sp. zn. C 262371

- ASANA - online systém pro týmovou práci, data jsou šifrována, ASANA Inc., 1550 Bryant Street, San Francisco, California, USA 
https://asana.com/terms#privacy-policy

V případě výslovného souhlasu jsou pak osobní údaje dále zpracovávány: 
Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
https://policies.google.com/privacy.

Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA 
https://www.facebook.com/full_data_use_policy. 
https://www.facebook.com/business/gdpr

Adform A/S, sídlem Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Copenhagen K, Denmark. 
https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000
https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele 
https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana-soukromi

za účelem zajištění řádného doručení jsou osobní údaje potřebné k řádnému doručení předávány: 
- doručovací společnosti, Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o. se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01, IČO: 613 29 266 
https://www.dpd.com/cz/business_customers/podminky_a_soukromi/ochrana_osobnich_udaju

- společnosti Paramos Invest Trade, s.r.o., Praha 1, Růžová 972/1

Z důvodů plnění požadavků státu, právních předpisů, státních norem apod. mohou být osobní údaje spotřebitele poskytnuty vybraným třetím osobám (advokát, auditor, daňový poradce, správce IT systému apod.) a to v souvislosti s ochrannou oprávněných zájmů společnosti Heaven Labs, s.r.o. Vždy se bude jednat o osoby, které se zaváží splňovat ochranu osobních údajů s rozsahu minimálně stanoveném těmito obchodními podmínkami.

Práva spotřebitele

- Právo na přístup k osobním údajům znamená, že spotřebitel má právo od správce – získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Spotřebitel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má spotřebitel právo kdykoli doplnit.

Základní informace o zpracování osobních údajů a rozsahu jejich zpracování jsou uvedeny v těchto podmínkách.

- Právo na výmaz osobních údajů znamená povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o spotřebitelovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a spotřebitel o to požádá.

Heaven Labs, s.r.o. je povinna na základě právních předpisů uchovávat po zákony stanovené doby získané osobní údaje za účelem plnění smlouvy, dále za účelem povinností stanovených právními předpisy (plnění daňových povinností vůči státu apod.).Je-li některý osobní údaj zpracováván pro konkrétní účel zpracování pouze na základě výslovného souhlasu spotřebitele, může spotřebitel tento kdykoliv požádat o výmaz osobního údaje z takové databáze.

- Spotřebitel má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má spotřebitel právo kdykoli vznést námitku.

Heaven Labs, s.r.o. zpracovává osobní údaje jenom z důvodů plnění smlouvy, z důvodů svých oprávněných zájmů a ze zákonem stavených důvodů. Je-li některý osobní údaj zpracováván pro konkrétní účel zpracování pouze na základě výslovného souhlasu spotřebitele, může spotřebitel tento souhlas kdykoliv odvolat.

- Právo na přenositelnost údajů; pokud si spotřebitel požádá, získá od správce osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

- Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní pro účely zpracování z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem anebo oprávněného zájmu správce

- V případě, že bude spotřebitel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

- Více informací o právech spotřebitele je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Společnost Heaven Labs s.r.o., se zavazuje, že nepoužije osobní údaje spotřebitele pro komerční nabídku, nemající souvislost s provozovaným internetovým obchodem, a dále že nebude osobní data zákazníka prodávat anebo používat pro jiné účely, než je uvedeno. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží. Užíváním webových stránek spotřebitel souhlasí s použitím a ukládáním Cookies společnosti Heaven Labs, s.r.o. na jeho počítači. Spotřebitel bere na vědomí, že po vytvoření objednávky a dokončení nákupu mu budou zasílány informační emaily související se zbožím, podnikem, aktuální informace a upozornění formou elektronických sdělení na email spotřebitele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením považována za uzavřenou smlouvu mezi spotřebitelem a prodávajícím, a je archivována za účelem jejího splnění a další evidence, a její stav je přístupný spotřebiteli. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy spotřebitel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V případě zahraničních objednávek, se kupní vztah řídí českým právem.

Společnost Heaven Labs s.r.o. nenese zodpovědnost za důsledky podávání MANA Prášku či MANA Drinku třetími osobami/ třetím osobám.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 24.5.2018

Děkujeme za Váš čas věnovaný přečtení obchodních podmínek.

Váš tým MANA